Пепеляшка беше тук

На хоризонта се очертаха силуетите на къщите на по­редното селце, но това го откъсна от мислите му само за миг. Някога, преди години, би забил шпори в хълбоците на коня и изминал оставащото разстояние за минути. Ня­кога би го направил, но не и днес.
Не че желанието да я намери, бе станало по-слабо. Не че образът, който сънуваше всяка нощ, беше изблед­нял. След десетки изтощени от умора коне, след пореди­ца от падания, които го задържаха на легло по седмица или месец, беше решил да послуша съвета, който му даде баща му, когато го изпрати на път:
– Бързай бавно! – му каза старият. – Ако се движиш прекалено бързо, а тя бавно, можеш да я подминеш. Ще летиш напред, за да я търсиш там, където не е.
– Ами, ако тя бърза?
– Ако бърза, значи не иска да я настигнеш – въздъхна старият. – Тогава нищо не можеш да направиш. Обаче не мисля, че е така. Сигурен съм, че избяга, само за да я по­следваш. Жените винаги правят така.
– Тя не е обикновена жена!
– Да, знам, че за теб не е, иначе не би тръгнал да я търсиш. Върви и помни! Бързай бавно!
Затова днес не пришпори коня. Остави го той да оп­ределя темпото и потъна отново в мислите си, докато ку­чета яростно залаяха от двете му страни и разбра, че е пристигнал.
Размаха камшика, разгони кучетата и спря пред голя­мата стара сграда, която беше едновременно кръчма и хан, и банка, и кметство. Завърза коня редом с другите пред вратите, но не влезе вътре веднага. Тръгна надясно и обиколи сградата, внимателно изучавайки надписите по стените ѝ.
Повечето бяха стари и избелели. Подмина ги, без да им обърне внимание, търсейки между новите нещо, ма­кар и да не знаеше какво точно. Определено не беше „ М + Ст = L“ или пък „Ис. Е сКръндзза и не чеРпи“. Каквото и да търсеше обаче, то не беше там, затова пристъпи през вратата на кръчмата.
– Добър ден! – поздрави. – Една кана вино, моля! И ако познавате някой, който знае всичко тук, пратете го на масата ми. Искам да го почерпя в замяна на отговорите на един-два въпроса.
– Тук няма да намерите по-осведомен човек от мен! – усмихна се пълната кръчмарка. – Само че нещата, които зная, струват повече от чаша вино.
– Една жълтица достатъчна ли е?
– Разбира се! – ухили се кръчмарката. – Може да пи­тате за каквото, когото и колкото искате.
– Търся едно момиче... Една млада дама. Най-пре­красната млада дама на света. Ето, това е едната ѝ обув­ка. Другата остана в нея. Надявам се някой ден да ги съ­бера.
– Тук е пълно с красиви дами. Всяка жена в селото твърди, че е най-красивата на света. Смешни са, защото всеки знае, че най-красивата жена на света бях аз. Бях, защото времето не е приятел на красивите жени. Та и та­зи, която търсиш, може вече да не е най-красивата. Може когато я срещнеш дори да не я познаеш, ако разчиташ са­мо на очите си. Или пък на обувките...
Я, дай да видя тази! Хм! Вече не ги правят както ед­но време. Красива е, няма спор, но не бих обула нещо толкова светло. В тази кал тук няма да изкарат дори един ден. Ами платформата! С тези токове можеш да си счу­пиш краката, а ако се износят, кой ще ги поправи? Нямаш ли други модели? Нещо за сериозни дами с достойнство?
Ох! Забравих, че не си търговец. За съжаление, не мога да ти помогна. Трябва ми нещо друго, освен красо­тата и обувката. Поне да знаеше името ѝ?
– Казаха ми, че името ѝ е Пепеляшка.
– Пепе... Пепе-ляшка... Не е нашенско и не съм го чу­вала! За съжаление, не мога да ти помогна. Ще си искаш ли сега жълтицата?
– Жълтицата е твоя! Ако някой ден разбереш нещо... О! Няма смисъл. Сбогом!
Яхна коня, разгони кучетата и когато се увери, че следва вярната посока, отпусна юздите и потъна в мисли­те си. Вярваше, че ще я намери някой ден, но не знаеше дали има смисъл. Ако старият беше прав, досега трябва­ше да я е настигнал, освен... Освен, ако не бягаше от не­го, а тогава наистина нямаше смисъл. Всъщност за какво ѝ беше притрябвал. Стар принц на стар кон не беше ну­жен на красиви млади дами.
Махна с ръка и прогони тези мисли. Дори да беше така, трябваше да я открие. Трябваше да ѝ каже това, кое­то не беше успял досега. Трябваше да постави сърцето си в краката ѝ. Трябваше...
Сепна се, защото усети, че конят е спрял. Беше стиг­нал един кръстопът и се колебаеше накъде да продължи, а слънцето вече се криеше зад хоризонта.
Най-добре беше да прекара нощта тук. Слезе от коня, свали седлото, убеди се, че наблизо има достатъчно трева и вода и се зае да напали огън. Хапна набързо, после взе един запален клон и огледа стълбовете, бележещи посо­ките на кръстопътя. Бяха стари и надписите на табелите бяха отдавна изтрити от времето, но имаше няколко     по-нови. За съжаление, старите и нови букви се пре­плитаха и написаното не можеше да се разчете. Загледа се в един нов надпис съвсем до земята, от който успя да прочете: „беше тук“ и се усмихна криво. Някой някога е бил тук...
Легна до огъня, зави се с одеялото и се опита да зас­пи. Не можа. Мислите не даваха на очите му да се затво­рят.
Бързай бавно... Ако иска да я намериш... А дали ис­ка... А ти какво искаш... Търси я... Напред... Назад...
Стана много преди изгрева. Конят не беше във въз­торг, но усети, че нещо се е променило и се подчини. Щом шпорите се впиха в хълбоците му, събра сили и се втурна напред с всичките си сили. За разлика от ездача, той не знаеше, че си отиват в къщи, но това не го интере­суваше. Шпорите означаваха напред. Напред и напред, бързо и по-бързо.
След час слънцето огря пустия кръстопът, където са­мо димът от огнището напомняше, че някой беше прека­рал нощта тук. Вятърът си поигра с дима, но му омръзна и подхвана листата в основата на стълба. Вдигна ги с всички сили и ги разпиля в полето.
След час по пътя мина пътник. Спря пред стълба, о­пита се да разчете табелите, но не успя и се зачете в над­писите. Повечето не бяха четливи, но един в основата на стълба привлече вниманието му.
„Пепеляшка беше тук...“
– Пепе... Пепе-ляшка... Странно име! Не е нашенско и не съм го чувал. Обаче не разбирам кой и защо си е гу­бил времето да пише това? Кой се интересува дали е би­ла тук или не? Кой? Била е и си е отишла. Голяма работа!

Няма коментари:

Публикуване на коментар